Vnitřní oznamovací systém

Společnost mrkni s.r.o IČ: 17337984 se sídlem Mánesova 1292/3, Šumperk 787 01 (dále jen spol. Mrkni na reality) zavedla v souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (tzv. "Whistleblowing"),

následující

Vnitřní oznamovací systém,

kterým spol. Mrkni na reality implementuje práva a povinnosti dle Zákona (dále jen "Vnitřní oznamovací systém")

1. Úvod

Společnost mrkni s.r.o. si klade za cíl vytvářet takové prostředí, které zajistí komukoliv možnost bezpečně oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy. Současně klademe důraz na to, aby veškeré postupy byly v souladu se zákony a aby byla zajištěna ochrana oznamovatelů.

2. Oznámení

2.1

Zákon v ustanovení § 2 stanoví oznámení, která lze prostřednictvím tohoto Vnitřního oznamovacího systému činit. Jedná se o oznámení, které:

a) má znaky trestného činu,

b) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

c) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a fin. trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektr. komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2.2

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Spol. Mrkni na reality, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Oznámení dále obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

2.3

Oznámení lze učinit prostřednictvím tohoto Vnitřního oznamovacího systému spol. Mrkni na reality příslušné osobě, kterou stanoví tento Vnitřní oznamovací systém, dále lze oznámení učinit za podmínek Zákona také Ministerstvu spravedlnosti (viz https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/) nebo uveřejnit v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. c) Zákona.

3. Příslušná osoba

3.1

Příslušná osoba je osoba, která je Spol. Mrkni na reality určena k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která v případě důvodnosti oznámení navrhuje opatření k nápravě nebo předejití vzniklého protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje příslušní osoba nestranně a je vázána mlčenlivostí. Spol. Mrkni na reality, zpracovává osobní údaje oznamovatelů a osobní údaje dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá, nebo s nimiž jsou spojovány. Spol. Mrkni na reality také zpracovává osobní údaje prostředníků a dalších fyzických osob (svědků oznamovaného protiprávního jednání apod.). Právním důvodem ke zpracování osobních údajů uvedených osob je plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.2

Příslušnou osobou dle tohoto Vnitřního oznamovacího systému určuje Spol. Mrkni na reality následující fyzickou osobu: • Jméno a příjmení: Miroslav Partisch • Telefonní číslo: 739 289 379 • E-mailová adresa: miroslavpartisch@mrkni.net • Korespondenční adresa: Starobranská 11, Šumperk 787 01

3.3

Prostřednictvím tohoto Vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

3.4

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Spol. Mrkni na reality navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Spol. Mrkni na reality v plném rozsahu a zcela v souladu se Zákonem zajišťuje ochranu oznamovatelů, tzv. odvetná opatření jsou zakázána. Příklady tzv. odvetných opatření jsou uvedeny v ustanovení § 4 Zákona.

3.5

O ústním oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil – vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

3.6

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu: a) datum přijetí oznámení, b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy, c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa, d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím tohoto Vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. K uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba.

4. Závěr

4.1

Spol. Mrkni na reality se zavazuje provést školení svých zaměstnanců a spolupracovníků o tomto Vnitřním oznamovacím systému a právech a povinnostech z něj vyplývajících. Zároveň se Spol. Mrkni na reality zavazuje tento Vnitřní oznamovací systém pravidelně vyhodnocovat a zajišťovat jeho efektivitu a soulad se Zákonem.

4.2

Tento Vnitřní oznamovací systém je v souladu se Zákonem zveřejněn na webových stránkách společnosti Mrkni na reality: www.mrkninareality.cz


mrkni s.r.o.

Miroslav Partisch, jednatel