Zásady ochrany osobních údajů

Společnost mrkni s.r.o. se sídlem na Mánesove 1292/3 Šumperk 78701, IČ: 17337984, jako správce osobních

údajů, Vás jako klienta nebo uživatele webových stránek informujeme o níže popsaném shromažďování

osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme o svých klientech následující informace:

Identifikační a kontaktní údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště popř. kontaktní

adresu, e-mail a telefonní číslo.

Kontaktní údaje - trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo

Nezpracováváme o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k

automatizovanému rozhodování ani profilování.

Údaje potřebné pro přípravu smluvní dokumentace - rodné číslo (u podnikajících fyzických osob pak obchodní

firmu, místo podnikání a IČ, státní občanství, rodinný stav, číslo účtu, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho

platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž

ČR uplatňuje mezinárodní sankce.

Nezpracováváme o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k

automatizovanému rozhodování ani profilování.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme:

Jméno, příjmení, email a telefonní číslo slouží pro účely komunikace mezi klientem, makléřem, finančním

poradcem resp. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby

(zpětná vazba)

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a stav jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem

uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce, rezervačních smluv, oznámení apod.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo účtu slouží jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace

např. Kupní smlouvy, Návrhu na vklad, Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, Smlouvy o převodu členského podílu,

Nájemní smlouvy apod.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu

totožnosti, údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní

sankce, zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů

z trestné činnosti a financování terorismu

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní

sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás,

podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou

žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.


Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva,

Kupní smlouva atd.)

bod 1 c) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)

bod 1f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových

sdělení)


Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich

zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 • spolupracujícím realitním makléřům
 • externí advokátní kanceláři
 • spolupracujícím finančním poradcům
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či
 • kteří jsou jeho obchodními partnery
 • daňovému poradci, účetní a kontrolním orgánům

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.


Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit

vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů,

jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty,

nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.


Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo být informován
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz ("právo být zapomenut")
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, pro jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@mrkni.net

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Právo být informován znamená, že máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných

informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. Toto Vaše právo je naplněno těmito

Zásadami ochrany osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným

osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny výše). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně

ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo

neúplné.

Právo na výmaz také označováno jako "právo být zapomenut" znamená, že můžete požádat o smazání nebo

odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však

o právo absolutní - i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například v

případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud máme jiný platný důvod k jejich uchování.

Právo na omezení zpracování znamená, že v určitých situacích máte právo "zablokovat" nebo omezit další

používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše údaje pořád

uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme seznamy osob, které požádaly o omezení

zpracování, abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.

Právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování osobních údajů,

včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.


Principy zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně.

Zpracování je účelově omezené, což znamená, že zpracováváme osobní údaje pouze pro určité, výslovně

vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely

neslučitelný. V rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu

nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje - pokud jsou osobní údaje nepřesné, zajistíme jejich opravu

či případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat Vaši nezbytnou součinnost.

Uchováváme osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné

pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další úložiště, kde máme uloženy osobní údaje, byly chráněny proti

přístupu neoprávněných osob k informacím.

Zajišťujeme, aby všechny dokumenty, kde jsou osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných

osob. Tyto dokumenty jsou uloženy v uzamykatelných skříních, v uzamykatelných kancelářích popř. jsou

zabezpečeny jinými obdobnými zabezpečovacími prostředky.


V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování

Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: info@mrkni.net